جدول الأسعار الوسطى حسب الولايات على مستوى التجزئة ليوم  24/04/2020

 

U=DA

Produits

Unité de 

wilayas

prix du jour

mesure

23

24

36

21

41

1-Produits d'épicerie

 

Semoule supérieure

25 kg

1000

1000

1000

1000

1000

1000

Semoule ordinaire

25 kg

950

900

900

900

900

910

Farine

kg

60

60

65

60

68

63

Sucre blanc

kg

80

90

75

80

85

82

Farine infantile

250 grs

275

240

275

270

315

275

Lait en poudre infantile

500 grs

525

535

537

520

600

543

Lait en poudre adultes

500 grs

375

320

350

380

348

355

Café

kg

740

716

720

700

675

710

Thé

kg

480

450

650

400

525

501

Levure sèche

500 grs

230

340

220

230

500

304

Huiles alimentaires

5 litres

580

560

570

570

560

568

Haricots secs

kg

220

220

220

220

260

228

Lentilles

kg

210

220

150

170

140

178

Pois chiches

kg

330

240

200

310

245

265

Riz

kg

100

100

150

120

130

120

Eau minérale/ source

1l/5

30

30

30

30

35

31

Yaourt aromatisé

125grs

25

20

20

20

20

21

Yaourt fruité

125grs

28

25

30

25

28

27

Fromage portion

16p

180

180

163

175

155

171

Fromage fondu

500 grs

180

352

250

300

290

274

Camembert

250 grs

240

250

260

260

245

251

Jus

1 litre

95

120

110

100

125

110

boisson gazeuse

1 litre

65

70

80

90

70

75

Pâtes alimentaires

kg

100

110

95

100

100

101

Concentré de tomate

kg

200

180

185

185

170

184

2-Légumes frais

Pomme de terre

kg

50

50

40

40

55

47

Tomate fraîche

kg

40

50

40

60

60

50

Oignon 

kg

-

-

-

25

40

33

Oignon vert

kg

25

40

25

-

35

31

Salade 

kg

50

80

70

65

60

65

Courgette

kg

50

60

70

40

55

55

Carotte

kg

50

70

70

60

60

62

Poivron

kg

100

100

80

100

110

98

Piment

kg

120

100

80

125

125

110

Haricot vert

kg

100

-

110

95

115

105

Betterave

kg

70

60

60

55

55

60

Ail 

kg

350

350

200

330

310

308

3-Fruits frais

Dattes

kg

800

500

500

335

400

507

Pommes d'importation

kg

650

800

-

-

600

683

Pommes locales

kg

350

350

300

335

175

302

Bananes

kg

200

190

200

195

205

198

pastéques

kg

50

50

45

60

55

52

melons

kg

80

80

80

-

80

80

Orange

kg

130

160

-

190

190

168

Fraise

kg

200

150

-

140

-

163

poires

kg

-

-

-

-

285

285

Resin

kg

-

300

-

-

315

308

4-Les fruits sécs

les raisins secs

kg

1300

1100

1200

1200

900

1140

les pruneaux

kg

825

800

650

900

750

785

les abricots séchés

kg

1150

1200

1100

900

775

1025

5-Viandes et œufs

Viande ovine locale

kg

1400

1300

1200

1400

1300

1320

Viande bovine locale

kg

1500

1400

1200

1400

1400

1380

Viande bovine congelée importée

kg

-

1000

900

900

950

938

Viande bovine fraiche carcasse importée

kg

-

-

-

1250

1075

1163

Viande bovine fraiche sous- vide importée 

kg

-

-

-

-

-

-

Viande blanche (poulet)

kg

340

330

330

325

330

331

Œufs

Unité  

13

12

12

10

9

11

 

جدول الأسعار الوسطى حسب الولايات على مستوى الجملة ليوم  24/04/2020

 

U=DA

Produits

Unité de mesure

wilayas

prix du jour

23

24

36

21

41

1-Produits d'épicerie

Semoule supérieure

25 kg

950

925

940

920

925

932

Semoule ordinaire

25 kg

900

850

830

850

850

856

Farine

kg

55

50

50

45

53

51

Sucre blanc

kg

75

84

65

70

67

72

Farine infantile

250 grs

265

230

245

240

265

249

Lait en poudre infantile

500 grs

480

515

510

465

547

503

Lait en poudre adultes

500 grs

360

300

305

350

315

326

Café

kg

680

695

620

660

633

658

Thé

kg

400

420

520

350

455

429

Levure sèche

500 grs

210

320

195

200

480

281

Huiles alimentaires

5 litres

560

535

555

555

533

548

Haricots secs

kg

180

200

190

200

199

194

Lentilles

kg

180

200

120

150

135

157

Pois chiches

kg

300

220

180

270

179

230

Riz

kg

90

85

110

100

118

101

Eau minérale/ source

1l/5

22

24

25

25

22

24

Yaourt aromatisé

125grs

22

17

17

16

16

18

Yaourt fruité

125grs

25

22

24

20

21

22

Fromage portion

16p

160

160

120

155

136

146

Fromage fondu

500 grs

165

322

200

285

272

249

Camembert

250 grs

200

220

220

235

225

220

Jus

1 litre

88

110

80

90

88

91

boisson gazeuse

1 litre

55

65

71

70

58

64

Pâtes alimentaires

kg

90

95

85

85

81

87

Concentré de tomate

kg

180

165

160

160

161

165

2-Légumes frais

Pomme de terre

kg

35

40

-

30

43

37

Tomate fraîche

kg

25

35

-

40

48

37

Oignon 

kg

-

-

-

15

30

23

Oignon vert

kg

18

20

 

-

23

20

Salade 

kg

30

50

-

43

45

42

Courgette

kg

30

40

-

20

40

33

Carotte

kg

30

50

-

40

43

41

Poivron

kg

70

80

-

73

95

80

Piment

kg

90

80

-

95

105

93

Haricot vert

kg

80

-

-

70

90

80

Betterave

kg

40

40

-

33

40

38

Ail 

kg

300

300

-

290

275

291

3-Fruits frais

Dattes

kg

575

450

 -

300

325

413

Pommes d'importation

kg

550

700

-

-

510

587

Pommes locales

kg

280

300

-

300

160

260

Bananes

kg

170

170

-

170

190

175

melons

kg

60

60

-

-

65

62

pasteque 

kg

40

30

-

60

49

45

Orange

kg

100

-

-

165

150

138

Fraise

kg

150

120

-

115

-

128

Péche

kg

100

180

-

180

175

159

poires

kg

-

-

-

-

245

245

resin 

kg

-

240

-

-

-

240

4-Les fruits sécs

les raisins secs

kg

1000

1600

1100

1100

800

1120

les pruneaux

kg

575

700

570

800

650

659

les abricots séchés

kg

850

1000

1000

800

850

900

5-Viandes et œufs

Viande ovine locale

kg

1200

-

-

1250

1200

1217

Viande bovine locale

kg

1300

-

-

1100

1250

1217

Viande bovine congelée importée

kg

-

-

-

800

850

825

Viande bovine fraiche carcasse importée

kg

-

-

-

-

975

975

Viande bovine fraiche sous- vide importée 

kg

-

-

-

1150

-

1150

Viande blanche (poulet)

kg

310

310

270

310

295

299

Œufs

Unité  

11

10

-

8

8

9